DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ

AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
(BİRİNCİ BÖLÜM)
Derneğin adı, Merkezi ve Amaçları

Derneğin Adı;
MADDE 1: Derneğin adı AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ’dir. Derneğin adının kısaltılmış
yekli (AT-DER)’dir.

Derneğin Merkezi;
MADDE 2: Derneğin Merkezi İSTANBUL’dadır. Veliefendi Hipodromu 2. Tribün Basın Merkezi, Osmaniye/Bakırköy.

Derneğin Amacı;
MADDE 3: At yarışı yazarlarının bir çatı altında toplanmasını sağlamak, meslekleriyle ilgili ve ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmektir.

Derneğin Çalışma Konuları Ve Biçimi;
MADDE 4: Dernek, amacına ulaşmak için yapacağı çalışmalarda herşeyden önce at yarışı yazarlığının bir uzmanlık konusu olduğu hakkında kamuoyu oluşturmaya, Türk Yaraşçılığı’nın özendirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak için basına düşecek görevlerin yerine getirilmesini sağlamaya, yasaların izin ve olanak verdiği ölçüde başka ülkelerin yarış yazarları ile meslek kolaylıkları, eğitim ve karşılıklı işbirliği açısından ilişkiler sağlamaya öncelik verecektir.

Derneğin Çalışmaları İki Grupta Toplanır;
A) Sosyal ve Meslekle İlgili Çalışmalar;
1. Basında at yarışları ile ilgili konularda çalışmanın bir uzmanlık işi olduğunu ve bunun basın için vazgeçilemeyecek bir dal olduğunu kamuoyuna benimsetmek, resmi ve özel kuruluşlar önünde savunmak, bu konuda öteki basın kuruluşlarının desteğini sağlamak.
2. Yarış yazarlarının maddi ve manevi gelişmesini sağlamak, bilgi ve kültür düzeylerini yükseltmek, üyelerin mesleki eğitimine ağırlık vererek mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve dışında kültürel çalışmalar yapmak.
3. Yarış yazarlığının onurunu korumak, bu amaçla başka basın kuruluşları ile işbirliği yapmak.
4. Yarış yazarları arasında dayanışma ve işbirliği sağlamak.
5. Üyelere sosyal yardımlar yapmak, mevzuat hükümlerine uygun olarak üyelerinin zaruri ihtiyaç maddelerini, diğer mal ve hizmetlerle, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurulmasına gayret sarfetmek.
6. Yarış yazarlığı mesleğini temsil etmek.
7. Üyelerinin meslekle ilgili çıkarlarını ve yaşam düzeylerini yükseltecek her konuda inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak.
8. Ülkede at yarışlarının yayılmasını özendirmek için yayınlar organizasyonlar yapmak, kurs, seminer, konferans, açık oturum ve benzeri toplantılar tertiplemek ve tertiplenenlere katılmak.
9. Amaçlarına uygun çalışmalar için ihtiyaç duyulan sosyal tesislere sahip olmaya yönelik çaba göstermek ve bu tesisleri üye sayıları ile doğru orantılı olarak yaymak, üyeleri faydalandırmak.
10. Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için kitaplık ve okuma odası açmak.
11. Mevzuat hükümleri çerçevesinde derneğin görüş ve düşüncelerini yansıtan ve aynı zamanda eğitici olan bir yayın organına sahip olmak için çaba sarfetmek.
12. Yasa hükümleri çerçevesinde derneğin görüş ve düşünceleri doğrultusunda dünya at yarışları yazarları ve basın mensupları ile ilişkiler kurarak at sporları konusunda dünyadaki gelişmeleri ve faydalı bilgileri Türk Atçılığına iletebilmek için çaba harcamak.
B) Sportif Çalışmalar;
1. Üyelerin spor yapmak gereksinimlerini karşılamak…
2. Atçılığımızın gelişmesini sağlamak amacı ile apranti, seyis, yardımcı antrenör, kondisyonerlerin yetiştirilmesi için okullar açılmasına yardımcı olmak, yetişenlerin TJK ile beraberce hareket ederek yarışmalara katılmalarını sağlamak.
3. Yurt içinde ve yurt dışında derneğin amacına yönelik çalışmalar tertiplemek.
4. At yarışçılığının gelişmesi ve at sevgisinin yurt düzeyine yayılması için her çeşit atılımı gerçekleştirmek.

(İKİNCİ BÖLÜM)
Üye Olma ve Üyeliğin Kaybedilmesi;
Üyelik Koşulları;
MADDE 5- Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, üyelik için fiil ehliyetine ve Dernek Tüzüğündeki koşullara sahip olanlar ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti uyruğu olmayanlardan, bu maddedeki koşulardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olduğunu, en az beş yıldır Türkiye’de ikamet ettiğini belgelendirmesi istenir.
Üye olmak ve bu niteliği sürdürmek için aşağıdaki koşulları taşımak gereklidir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) 18 yaşını bitirmiş olmak.
c) Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
d) Ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezası ile cezalandırılmış olmamak, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, açığa imzayı kötüye kullanmak, tehdit, şantaj, cebir, hileli iflas, taksirli iflas, şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma, ya da öteki yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve genelde kötü şöhretli olarak tanınmamak.
e) Askerlik hizmetini yapıyor olmamak.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asil üyeleri, Derneğin Kurucuları ile başvuruları üzerine Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış ve bilimsel çalışmaları ve hizmetleriyle katkıda bulunmuş olanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri, Dernek Tüzüğüne uygun olarak şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelik Çeşitleri;
MADDE 6: Derneğin iki çeşit üyesi vardır.
a) Asil Üye: At yarışı yazarlığını meslek edinmiş olan ve merkezi Türkiye’de bulunan gazete ve dergilerde ve yayın organlarında sürekli at yarışı yazarlığı yapan herkes, meslekte en az iki yıl sürekli çalışmış olmak koşulu ile üyelik için derneğe müracaatında yönetim kurulunun ve balotaj heyetinin kanaat ve kararı ile üye olabilir.
Bu maddede sözü edilen ‘Basın ve yayın organı’ deyimi, basınla ilgili yasalarda ‘mevkute’ adıyla tanımlanan ve en çok bir aylık aralıklarla yayınlanan yazılı basın organları, radyo ve televizyon kuruluşlarını kapsar. At yarışı yazarlığı deyimi ise, yazılı basında at yarışı ile ilgili haber, eleştiri, röportaj ve benzeri gibi yazılar yazanlarla, foto muhabirlerini, spor servisinde sekreterlik, ressamlık ve karikatürcülük yapanlar, radyo ve televizyonda ise haber merkezlerinde bu konuda muhabirlik, redaktörlük, spikerlik, sunuculuk, prodüktörlük, kameramanlık görevlerini sürekli olarak yapanları kapsar.
Üyelerin çalışmalarına devam edip etmedikleri yönetim kurullarınca her altı ayda birkez denetlenir. Ayrılanlar ve basında spor dışındaki görevlere geçenler üyeliği kaybederler. Ancak,
1. Dernek üyeliği 15 yıl sürmüş olanlar basın mesleğine devam etmek koşulu ile üyelikleri devam eder.
2. Dernek üyeliği 20 yıl sürmüş olanlar basın mesleğinden kesinlikle ayrılsalar bile üyelikleri devam eder. Yukarıdaki iki halde de üyelik süresi hesap edilirken fahri üyelikte geçen zaman hesaba katılmaz.
b) Onursal Üye: Türk sporuna, at yarış basınına ve derneğe üstün hizmetlerde bulunmuş ve At yarışı konusunda derneğe yararlı olabilecek kişiler onusal üyeliğe geçirilirler. Onursal üyeler yasal üyelik haklarını kullanamazlar. Genel kurullarına iştirak edemez ve oy kullanamazlar, organların asil ve yedek üyeliklerine seçilemezler. Diledikleri takdirde üyelik aidatı öderler. Fakat derneğin malik ya da kullanma hakkı sahibi bulunduğu sosyal ve sportif tesislerden yönetim kurulunun koyacağı objektif ve genel koşullara uyarak faydalanabilirler. Fahri üyeler spor gazeteciliğine döndüklerini belgelendirdikleri zaman yönetim kurulu kararı ile asli üyeliği yeniden kazanırlar.

Üyelikten Çıkma;
MADDE 7- Her üye yazılı olarak bildirmek veya istifa etmek koşuluyla Dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin yazısı veya istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda Yönetim Kurulu kararı ile üyenin Dernekten çıkarılmasına karar verilir. Üyenin adı üye kayıt defterinden silinir ve üyeliği sona erer. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma;
MADDE 8 – Yönetim Kurulu 3 yıl üst üste Derneğe üyelik ödentisini ödemeyen üyeleri herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Dernek üyeliğinden çıkarabilir.
Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklere uyulmaması üyelikten geçici ve sürekli çıkarılma nedenlerindendir.

Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılmasına kararı verilir. Üyenin adı, Dernek üye kayıt defterinden silinir, üyeliği sona erer.
a) Asıl üyelerden altı ve yedinci maddelerde yazılı nitelikleri ve koşulları yitirmiş olanlar,
b) Dernekten isteği ile ayrılmış olmak,
c) Üyeliğe kabul tarihinde üyeliğe engel durumunu gizlemiş olanlar,
d) Yazılı uyarılara karşılık üyelik ödentilerini üç ay içinde ödememek,
e) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
f) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
Dernek üyeliğinden çıkarılma kararı Yönetim Kurulu tarafından taahhütlü mektupla bildirilir. Dernek üyeliğinden çıkarılanlarla, kendisi ayrılanlar ya da istifa edenler bütün haklarını yitirmiş olurlar. Üyelikten ayrılanlar ya da çıkarılanlarla, istifa edenler ayrılma tarihlerine kadar var olan ve gerçekleşen her türlü borçlarını ödemek zorundadırlar. Kazanılmış hak ve alacakları da Derneğe kalır.

Üyeliğin Yeniden Kazanılması;
MADDE 9: Dernek üyeliği aşağıdaki yollardan biriyle yeniden kazanılabilir.
1. Kendi dileğiyle ayrılan ya da gazetecilik mesleğinden ayrıldığı için çıkarılmış olan üye yeniden girmek isterse ilk başvurmada yapılan işlemler uygulanır.
2. Fahri üye yeniden spor gazeteciliğine başladığını belgelendirirse yönetim kurulu kararıyla ve işlem görmeksizin yeniden üye olur. Fahri üyelikte geçen süre için aidat istenmez ve bu süre hiçbir konuda üyelik kıdemine dahil edilmez.
3. Aidatını ödemediği için çıkartılan üye bu kararın kendisine bildirilmesinden en az bir yıl sonra tüm borçlarını ödeyerek ve yeni bir üye gibi başvurabilir.
4. Onur kurulu kararı ile kesin olarak üyelikten çıkarılmış olanlar yeniden üye olarak alınamaz. Genel kurul kararıyla hakların iadesi hükmü saklıdır.
5. Askerlik nedeni ile dernek üyeliğini kaybedenler askerden döndüklerinde yeniden yarış yazarlığına başladığını belgelendirirse, yönetim kurulu kararıyla ve başka bir işlem gerekmeksizin yeniden üye olurlar.

(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)
Derneğin Organları;
MADDE 10: Derneğin organları şunlardır:
1. Genel Kurul
2. Yönetim kurulu
3. Denetim kurulu
4. Onur kurulu
Asil üyeler, Derneğin organlarında doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak yalnızca kendilerini, eşlerini ve 3. dereceye kadar kan hısımlarını ilgilendiren konularda öneride bulunamaz ve oy kullanamazlar.

Genel Kurul;
MADDE 11 - Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur.
Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur. Dernek olağan genel kurulu üç yılda bir Mayıs ayında yapılır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Dernek merkezinin bulunduğu ilde toplanır.
Genel Kurula birinci toplantı tarihinden en az altı ay önce Derneğe üye olmuş, toplantı gününe kadar ödentisini ödemiş ve Dernekle herhangi bir biçimde oluşmuş borçlarını ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olanlar katılabilir.

Genel Kurula Çağrı Usulü;
MADDE 12 - Genel Kurula çağrı Usulü:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı Usulü;
MADDE 13 - Genel Kurul Toplantı usulü:
a) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.
b) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.
c) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
d) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
e) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
f) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların Genel Kurulun salt çoğunluğuyla kabulü koşuluyla gündeme alınması zorunludur. Ancak gündem değişikliğe ilişkin önergeler gündemle ilgili görüşmelerden önce ya da gündemle ilgili görüşmeler sırasında verilmiş olmalıdır. Gündemin oylanarak kesinleşmiş olmasından sonra verilecek önergeler görüşülemez ve oylanamaz.
g) Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
h) Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
i) Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi (TMK Md 141) üstsoyu ve altsoyu (TMK Md 17) arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da aynı hüküm uygulanır.
j) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
k) Gündeminde organ seçimleri maddesinin de yer aldığı Genel Kurullar iki gün sürer. Birinci gün görüşmeler, ikinci gün seçimler yapılır.
Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri;
MADDE 14 - Genel Kurulun başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır:
a) Tüzüğü değiştirmek,
b) Dernek organlarının gizli oy, açık ayırım yöntemiyle seçimlerini yapmak.
c) Yönetim, Denetim Kurullarının çalışma raporlarını, dönem bütçelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek ve Yönetim ve Denetim Kurullarını aklamak.
d) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, işletilmeye verilmesi ya da inşası var olanların satılması ya da ipotek edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
e) Derneğin feshine karar vermek.
f) Dernek üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek.
g) Derneğin uluslararası çalışmada bulunmasına, yurtiçinde ve dışındaki mesleki kuruluşlara üye, temsilci, gözlemci olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar almak.
h) İktisadi ve Ticari İşletmeler ya da Kuruluşlar ya da Fonlar veya Komisyonlar ve Yardımcı komisyonlar oluşturulmasına, kurulacak İktisadi ve Ticari İşletmeler, Fonlar, Yardım Sandıkları, Dayanışma Sandıkları, Komisyonlar ilgili Yönetmeliklerinin hazırlanması işletilmesi, yönetilmesi ve idaresi için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
i) Yönetim Kurulunca gerek görülen konuları karara bağlamak.
j) Mesleki federasyonları kurmaya, kurulmuş federasyonlara katılmaya ya da ayrılmaya karar vermek, buralara gönderilecek delegeleri seçmek.
k) Giriş ödentisi ile asil üyelik yıllık ödentisini belirlemek, gelirler hakkında karar vermek.
l) Tüzükte ve Dernekler Kanunu’nda kendisine verilen görevleri ve öteki yetkileri kullanmak,
Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek.
madde şıkları okundu. Oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Olağanüstü Genel Kurul;
MADDE 15 - Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek asil üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa veya otuz gün içinde Olağanüstü Genel Kurulu toplamazsa bu istekte bulunanların İstanbul Sulh Hukuk Yargıcına başvurma hakkı doğar.
Olağanüstü Genel Kurulda gündem çağrı konusundan ibarettir. Başka konular görüşülüp karara bağlanamaz.
Olağanüstü Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında ve toplanmasında da olağan genel kurullara ilişkin hükümler uygulanır.

Genel Kurul Kararlarının Duyurulması;
MADDE 16 - Genel Kurul kararları, Dernek ve Şube Lokallerinde asılarak üyelere duyurulur.

Yönetim Kurulu
MADDE 17 - Yönetim Kurulu Derneğin yönetim organıdır ve üç yıl için asil üyelerden seçilen 9 kişiden oluşur. Ayrıca beş yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı bir kararla; Dernek Başkanı’nı, Dernek İkinci Başkanı’nı ve Genel Sekreter ile Genel Sayman üyeyi kendi üyeleri arasından gizli oyla seçerek görev bölümü yapar.
Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır.
Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı zamanlarda İkinci Başkanın Başkanlığında, Genel Sekreterin daveti üzerine toplanır. Başkan ve İkinci Başkanın bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kuruluna Genel Sekreter Başkanlık yapar.
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu alınır.
Yönetim kurulundan yazıyla başvurarak izin almadan veya hastalık gibi bir özrü bulunmadan birbirini izleyen üç toplantıya katılmayan başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevleri kendiliğinden düşer.
Bu durumda Genel Kurulda seçilmiş olan beş yedek üyeden en çok oy alan yedek yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;
MADDE 18 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneği, temsil eder. Tüzükte gösterilen işleri yapar. Diğer görevlerini de tüzük hükümlerine uygun olarak yerine getirir.
b) Genel Kurul toplantılarının gündemini, gününü, saatini ve yerini belirler.
c) Yönetmelikleri düzenler, değiştirir ve uygular.
d) Gerektiğinde Yardımcı Komisyonları, Yardım Sandıklarını, Dayanışma Sandıklarını ve Fonları kurar, görevlerini ve yetkilerini belirler.
e) Dönem bilançoları ve tahmini bütçelerini hazırlayarak Genel Kurula sunar, uygular, gelir ve gider durumlarına göre bütçe bölümleri arasında aktarma yapar.
f) Üyelerden tüzüğe aykırı davranışları bulunanları gerekçe belirterek Onur Kuruluna verir. Onur Kurulunun değerlendirmesini karara bağlar.
g) Asıl üyeliğe ve Onursal üyeliğe kabul ve çıkarılma kararlarını verir.
h) Dernek organlarına seçilme niteliğini taşıyan üyelerin listelerini düzenleyerek Genel Kurula sunar.
i) Üyelik başvurularını karara bağlar. Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nda açıkça belirtilen konularda gerekli işlemleri yapar.
j) Genel Kurulda alınan kararları üyeleri ve ilgililere duyurur.
k) Derneğin işlerini yürütecek personelin atamasını yapar ve işlerine son verir.
l) Yurtiçinde ve dışında temsilcilikler ve şubeler açabilir.
m) Tüzüğe göre yetkilerin verilmesi durumunda ve Genel Kurulun verdiği yetkiye istinaden şube kurucularına yetki verir, delege ve temsilcileri seçer, il temsilcilerini atar.
n) Üyelerin başvurularını inceleyerek karara bağlar.
o) Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri belirlemek, yetki belgesi vermek, yenilemek ve iptal etmek.
p) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılmak üzere "alındı belgeleri" nin basılması hakkında karar almak.
r) Derneğin gayesi ve üyelerin sosyal hizmet ve faaliyetleri için sandık kurmak çeşitli FONLAR tesis etmek yoluyla yarış atı yetiştiriciliğiyle ilgili yatırımlar yapmak.
s) Her Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulu mali ve idari konularda geçerli olmak üzere bir sirküler düzenlemek.

Başkan;
MADDE 19- Dernek Başkanının görevleri ve yetkileri şunlardır:
a) Dernek Başkanı Derneği temsil eder, Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir. Doğal üye olarak yardımcı komisyonların veya Yönetmelik hükümleri uygun ise fonların toplantılarına katılabilir ve başkanlık edebilir. Başkanın olmadığı durumlarda Derneği temsil edecek ikinci başkanı Yönetim Kurulu görev bölümünü yaptığı toplantıda belirler. Dernek başkanlığının boşalması halinde görev yapacak başkan, Yönetim Kurulu tarafından ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
b) Amaç doğrultusunda etkinlik düzenleme ve gerekli çalışmalarda bulunmak üzere Genel Sekretere ve Yönetim Kurulu üyelerine görev ve onay verir.
c) Tüzüğe uygun olarak Yönetim Kurulu toplantılarının yapılmasını sağlar. Yönetim Kurulu toplantı, gün, saat ve gündem çalışmalarında Genel Sekretere onay verir.
d) Derneğin banka hesabından Genel Sekreter veya Genel Sayman üye ile birlikte para çekmeye yetkilidir. Ancak bu konuda ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi verir.
e) Amaç doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerini görevlendirir ve her türlü görevi yerine getirir.
f) İkinci Başkan,Genel Sekreter ve Sayman üye ile birlikte bir sonraki Genel Kurula sunulmak üzere faaliyet raporu hazırlar.Yönetim Kuruluna bilgi verir.

Dernek İkinci Başkanı;
MADDE 20- Dernek İkinci Başkanının görevleri ve yetkileri şunlardır:
a) Başkanın bulunmadığı durumlarda Derneği temsil eder.
b) Başkanın bulunmadığı Yönetim Kurulu toplantılarına Başkanlık yapar.
c) Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanmasında Başkanla beraber Genel Sekretere gündem , toplantı günü ve saati için onay verir.
d) Derneğin kurduğu ve kuracağı her türlü tesisin işletilmesi ve yönetilmesinden sorumludur. İktisadi ve Ticari İşletmeler, Yardım ve dayanışma Sandıkları ve Fonların Yönetimine katılabilir. Kendisine Genel Sekreter, Genel Sayman Üye yardımcı olur.
e) Genel Sayman üyeye gerekli yardımı yapar.
f) Derneğin banka hesabından Başkanın bulunmadığı durumlarda Genel Sekreter veya Genel Sayman üye ile birlikte para çekmeye yetkilidir. Ancak bu konuda Başkana ve ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi verir.
g) Amaç doğrultusunda etkinlik düzenleme ve gerekli çalışmalarında Başkan bulunmadığı durumlarda Genel Sekretere onay verir.
h) Amaç doğrultusunda verilen görevi yerine getirir.

Genel Sekreter;
MADDE 21- Dernek Genel Sekreterinin görevleri ve yetkileri şunlardır:
a) Başkan ve İkinci Başkanın bulunmadığı durumlarda Derneği temsil eder.
b) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler. Başkan ve İkinci Başkanın bulunmadığı durumlarda Yönetim Kuruluna Başkanlık yapar.
c) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, tutanakları yazmak, gerekli görüldüğü durumlarda tutanaklara, kararlara ilişkin görüşmelerin özetini ve gerekçeyi eklemek,
d) Yönetim Kurulunun alacağı kararları yürütmek ve sonuçları hakkında bilgi vermek,
e) Dernek yönetim birimlerinin günlük çalışmalarını düzenlemek, bütün işlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak ve denetlemek
f) Yönetim Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesi için ön hazırlıkları yapmak,
g) Gerekli durumlarda Derneğin banka hesabından para çekmede Başkan, Başkan bulunmadığı durumlarda İkinci Başkanla beraber yetkilidir.
h) Derneğin yazışmalarını yürütür.
i) Amaç doğrultusunda yapılacak etkinlik düzenleme ve çalışmalarda Başkan ve İkinci Başkanın onayını alır ve etkinlik düzenleme ve çalışmalarını gerçekleştirir.
j) Ödentilerin toplanmasında Genel Sayman Üyeye yardımcı olur.
k) Yönetim Kurulu Kararlarını, etkinlik düzenleme ve gerekli çalışmaların raporunu hazırlar.
l) Bir dönem sonraki Genel Kurula sunulmak üzere faaliyet programının hazırlanması için gerekli hazırlıkları yapar ve Başkana sunar.
m) Amaç doğrultusunda gereken görevleri yerine getirir. İktisadi ve Ticari İşletmeler, Yardım
ve dayanışma Sandıkları ve Fonların Yönetimine katılabilir.
n) Genel Sekreter, görevlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Genel Sayman;
MADDE 22 - Genel Saymanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Dernek mallarının varlığını Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetmek,
b) Para alıp vermeyi, bütçenin uygulanmasını düzenlemek,
c) Dernekle ilgili parasal işlemlerin gerekli olan defterlere usulüne uygun şekilde geçirilmesini,
Dernekle ilgili vergi, sigorta, ücretlerin tahakkuku ve ödenmesi gibi konuları düzenlemek
d) İktisadi ve Ticari İşletmeler, Yardım ve Dayanışma Sandıkları ve Fonların Yönetimine katılabilir.
e) Yönetmeliklere uygun ödemeler ile emekli ödeneği ve benzeri diğer ödemeler dışında para ödemelerini düzenlemek,
f) Üye ödentilerinin zamanında ödenmesini ve biriken ödentilerin alınmasını izlemek, bu konuda Yönetim Kuruluna en az 6 ayda bir olmak üzere yazılı bilgi vermek.
g) Dernek adına bastırılan Alındı Belgelerini matbaadan teslim almak, yetki belgesi sahibi görevlilere teslim etmek, onlardan teslim almak, Alındı Belgesi Kayıt Defterine kayıtlarını takip ve kontrol etmek.
Genel Sayman görevlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Denetim Kurulu;
MADDE 23 - Denetim Kurulu üç yıl süre için seçilen üç asil üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Denetçilerin görevleri, Derneğin işlemlerini ve hesaplarını, bütün defterlerini, kayıtlarını denetlemek ve incelemek bunun sonuçlarını en az dört ayda bir Yönetim Kuruluna bildirmektir.
Devre sonlarında Genel Kurula sunulacak Denetim Kurulu Raporunu hazırlar ve bu hususta Genel Kurula her türlü bilgiyi verir. Denetçiler, Yönetim Kurulu kararıyla gerekli görülen Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu raporlarını ilk toplantısında görüşmek ve karara bağlayarak yanıt vermek zorundadır.
Denetim Kurulu en az iki üye ile görev yapar ve iki oyla karar verir.

Onur Kurulu;
MADDE 24 - Onur Kurulu yedi asil üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından en az beş yılını doldurmuş asil üyeler arasından seçilir. Genel Kurulda ayrıca üç yedek üye seçilir. Kurulun ilk toplantısında asıl üyeler aralarından bir başkan ve sekreter seçerler. Kurul gerektikçe Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Salt çoğunlukla toplanarak Yönetim Kurulunca kendisine gerekçe belirterek gönderilen disiplin soruşturması dosyalarını ve konuları inceler, durumu Yönetim kuruluna bildirir.
Onur Kurulundan yazıyla başvurarak izin almadan ya da hastalık gibi mazereti bulunmadan ard arda iki toplantıya katılmayan üyenin görevi kendiliğinden düşer.
Boşalan asıl üyelikler yerine Genel Kurulda en çok oy alan yedek üyeden başlayarak Onur Kurulu kararıyla yedek üye asıl üyeliğe çağrılır.
Onur Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen disiplin soruşturmaları ile Dernek üyeleri arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıklar ve Tüzüğe aykırı tutum ve davranışları inceler ve durumu Yönetim Kuruluna bildirir.
a) Yaptırımlar
Uyarma; Dernek üyesinin Tüzük kurallarına, gelenek ve ilkelere uygun davranması gerektiğinin bildirilmesidir.
Kınama; Dernek üyesinin Tüzük kuralları ile gelenek ve ilkelere karşı kusurlu davrandığının bildirilmesidir.
Geçici çıkarma; Dernek üyesinin Tüzük kuralları ile gelenek ve ilkelere karşı ağır kusurlu davrandığı için bir aydan az ve altı aydan fazla olmamak üzere Dernek üyeliğinden uzaklaştırılmasıdır.
Sürekli çıkarma; Dernek üyesinin Tüzük kuralları ile gelenek ve ilkelerle bağdaşmayan biçimde ağır kusurlu davrandığı ve bu davranış ile tutumunu sürdürdüğünden dolayı Dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasıdır.
b) Disiplin Soruşturması açılması
Disiplin soruşturması Yönetim Kurulu tarafından verilen bir kararla başlatılır.
Dernek üyeleri hakkında yapılacak olan soruşturmada; Yönetim Kurulu tarafından isnat olunan hususun üyeye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için üyeye en az on günlük bir sürenin tanınması zorunludur.
Yönetim Kurulu, üyeye verilen 10 günlük savunma süresinin geçmesinden sonra resen veya ivedilikle ve herhalde ihbar, şikayet veya istek tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde disiplin soruşturması açılarak üyenin Onur Kuruluna sevk edilmesi hakkında bir karar vermeye mecburdur. Aksi takdirde disiplin soruşturması açılmamış sayılır.
Yönetim Kurulu tarafından üye hakkında Disiplin soruşturmasının açılması kararı verildiği tarihinden itibaren üç gün içinde disiplin soruşturması hazırlık dosyası Onur Kuruluna gönderilir.
Dernek üyesinin üyelikten ayrılması üye olduğu sıradaki eylem ve davranışlarından dolayı disiplin soruşturması yapılmasına engel değildir.
c) Disiplin Soruşturması ve Onur Kurulu Kararı
Onur Kurulu soruşturmanın yapılması görevini kendi üyelerinden birine verebilir veya soruşturmayı kendisi yürütebilir. Onur Kurulu veya soruşturma ile görevlendirilen üye, delilleri toplar, gerektiğinde Dernek üyesini dinleyebilir, onun ileri sürdüğü delilleri toplayabilir, gerek görürse kendisine yapılan tebligattan itibaren 10 gün içinde verilmek koşuluyla yeniden yazılı savunma ve delillerini sunmasını isteyebilir, gerekli gördüğü kimselerin ifadelerine başvurur ve dinleyebilir. Soruşturmanın toplantıları, tutanakla tespit edilir.
Onur Kurulu soruşturma için üyelerinden birini görevlendirilmişse görevli üyenin hazırlayacağı raporu veya disiplin soruşturması dosyasını görüşür. İnceleme ve değerlendirme dosya üzerinden ve gizli olarak yapılır.
Yönetim Kurulu tarafından dosyanın gönderildiği tarihten itibaren disiplin soruşturması yapılan Dernek Üyesi hakkında Onur Kurulu tarafından 60 gün içinde karar verilmelidir. Aksi takdirde Onur Kurulu tarafından karar verilmemiş sayılır. Bu durumda; Yönetim Kurulu Onur Kurulu tarafından karar verilmesi gereken tarihten itibaren 15 gün içinde karar verir. Onur Kurulu olayın ağırlığına göre Yönetim Kurulu tarafından karar verilmek üzere üye hakkında; “Uyarma”, “Kınama”, “Geçici Çıkarma”, “Sürekli Çıkarma”, ya da; “Herhangi bir yaptırım uygulanmaması” kararlarından birini önerir. Verilen karar ve Onur Kurulu görüşünü içeren gerekçeli Rapor karar tarihinden itibaren üç gün içinde Yönetim Kuruluna bildirilir.
Yönetim Kurulu, Onur Kurulu gerekçeli rapor ve önerisini dikkate alarak üye hakkında karar verir ve uygular.
Haklarında geçici çıkarma cezası verilenler bu süre içinde Derneğin asıl üyelerine sağladığı hak ve yararlardan faydalanamazlar.
Yönetim Kurulunun sürekli çıkarma kararına karşı Genel Kurulda itiraz edilebilir.

Yardımcı Komisyonlar;
MADDE 25 - Yönetim Kurulu, görev bölümünü izleyen 60 gün içinde aşağıdaki Yardımcı komisyonları kurabilir.
a) Dış İlişkiler Komisyonu
b) ARGE Geliştirme Komisyonu
Ayrıca başka adlarla ve gerek gördüğü kadar uzmanlık komisyonları kurabilir. Kurulan Komisyonlar üyelere duyurulur.
Komisyonlar Yönetim Kurulunun görev süresi içinde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak çalışırlar ve Yönetim Kuruluna çalışmaları hakkında yazılı bilgi verirler. Yönetim Kurulu da değerlendirerek sonucu Komisyona duyurur.
Gerekli durumlarda Komisyon üyelerinin çalışmalarına ilişkin giderleri karşılanır. Her komisyonda Yönetim Kurulu üyelerinden biri koordinatörlük görevi yapar.
Komisyonlar Yönetim Kurulunca belirlenen yönetmeliğe göre çalışırlar.

(DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)
Seçim Hükümleri;
Seçimler;
MADDE 26 - Genel Kurullarda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu üyeliği seçimleri gizli oyla yapılır.
Asıl üyeler, Dernek mührünü taşıyan oy pusulaları ile zarfları kullanırlar. Organ seçimlerine
katılacak adaylar, Genel Kurul Başkanlık Divanına yazılı olarak başvuruda bulunabilir ve önerilebilirler.
Her organ için oy pusulalarında seçilecek üye sayısının en az yarısı kadar adayın adının yazılması zorunludur. Bu sayının altında ya da seçilecek üye sayısından fazla aday yazılmış pusulalardaki oylar o listedeki organa ilişkin olarak geçersiz sayılır.
Oy pusulaları, Başkanlık Divanı’nca Genel Kurulun açılması sırasında imza karşılığı dağıtılır.
Genel Kurul üyeleri Yönetim Kurulunca sağlanacak özel bölmelerde oy pusulalarını yazar.
Oy verme işlemi saat 17’den önce bitirilemez.
Organlar için yapılan seçimlerde oy çokluğu ilkesi uygulanır.
Organ seçimlerinde en yüksek oydan başlayarak azalmak üzere üye sayısı kadar aday organ asıl üyeliğine, aynı sayıda aday da organ yedek üyeliğine seçilmiş olur. Oy ayrımı ve sıralama Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından gerçekleştirilerek ilan edilir.
Organlarda boşalma oldukça yedekler en fazla oy almış olandan başlanarak aynı organ tarafından göreve çağırılmak suretiyle boşluklar doldurulur.
Eşit oy alanlar arasında ad çekmek yoluyla sıra belirlenir. Organlara seçilme niteliğini taşıyan asıl üyelerin listeleri Yönetim Kurulu’nca üye kayıt defterindeki bilgilere göre düzenlenir ve
Genel Kurul salonunda ilan edilerek duyurulur.
Asıl üyeler aynı dönemde Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu’ndan yalnız birinde görev alabilirler.
Üyeler sonraki seçimlerde aynı ya da başka organlara yeniden seçilebilir.

(BEŞİNCİ BÖLÜM)
Temsilciler;
Atanması Görev ve Yetkileri;
MADDE 27: Derneğin merkezi dışında hiçbir yerde şubesi yoktur. Dernek merkezinin bulunduğu il dışında kalan yerlerde birden fazla dernek üyesi varsa bu üyelerden biri dernek yönetim kurulunca TEMSİLCİ olarak görevlendirilir. Yönetim kurulu o ildeki üyeleri ile haberleşmeyi ve her türlü ilişkiyi bu temsilci aracılığıyla sağlar. Temsilciler bulundukları ilde, yönetim kurulunu üyeler dışındaki kişi ve kuruluşlara karşı temsil eder. Ancak yönetim kurulundan kesin ve peşin yetki almaksızın dernek adına hiçbir atılımda bulunamaz ve demeç veremezler. Bu tüzükle kendilerine verilmiş tüm yetkileri, yönetim kuruluna karşı sorumlu olarak kullanırlar.
Temsilcilerin Görevleri Şunlardır;
1. Bulundukları yerde derneğin gelişmesi ve amaçlarının gerçekleşmesi için çaba sarfetmek.
2. Dernek üyelerinin her konudaki gereksinmelerini yönetim kurulan duyurmak.
3. Yönetim kurulunun üyelere duyurmak istediği karar ve önlemleri kendi bölgesindeki üyelere duyurmak.
4. Üyelik istemlerini tüzüğe uygun olarak yönetim kurulan ulaştırmak.
5. Üyelerin gazetecilik ve spor gazeteciliği niteliklerinin sürüp sürmediği konusunda yönetim kurulunu aydınlatmak.
6. Üyelerin üyelik ve giriş aidatlarının alınmasında yönetim kuruluna yardımcı olmak.
7. Yönetim kurulunca üyelere sosyal yardım olarak gönderilecek parayı yerine ulaştırmak.
8. Kendi bölgesinde, dernekle ilgili her konuda yönetim kuruluna öneride bulunmak.
9. Kendi bölgesine görevle gelecek dernek üyelerine mesleki kolaylıklar sağlamak.
10. Yönetim kurulu, temsilciyi gerekli gördüğü her zaman değiştirebilir.

(ALTINCI BÖLÜM)
Dernek Müdürü Görev ve Yetkileri;
MADDE 28 - Yönetim kurulunun verdiği yetki sınırları çerçevesinde günlük zaruri harcamaları yapmak ve derneğin gelirlerini teslim alarak kasada muhafaza etmek ve yönetim kurulunun tespit ettiği miktarın üzerindekinin banka hesabına yatırılmasını sağlamak. Ana tüzüğün 48.maddesinde belirtilen derneğin tutmakla yükümlü bulunduğu defterleri zamanında notere tastik ettirmek ve bu defterleri muhafaza etmek. Ayrıca derneğe ait muhasebe defterleri, alındı belgesi koçanları ile gelen giden evraklarla, harcama belgelerini yasaların öngördüğü süreler içinde muhafaza etmek.

(YEDİNCİ BÖLÜM)
DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ – PARASAL HÜKÜMLER DEFTER KAYITLARI
Derneğin gelirleri;
MADDE 29 - Derneğin geliri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1- Genel kurulca belirlenen
a- İlk giriş ödentisi,
200-YTL(bin) alınması
b. Yıllık üyelik aidatı ,
30-TL(otuz) alınması
c- Katkı payları
Üyelerin ve Hayırseverlerin Dernek sosyal Faaliyeti için yapılan ayni nakti yardımlar.

Derneğin Tutacağı Defterler;
MADDE 30 - Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-Bilanço Esası veya İşletme Defteri:
a) İşletme Hesabı Defteri; Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter
tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
c) Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri;
MADDE 31- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen
dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri
(Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
a) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
b) Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de
gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
c) Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
d) Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi;
MADDE 32-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Derneğin İç Denetimi;
MADDE 33- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri;
MADDE 34- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

(SEKİZİNCİ BÖLÜM)
Tüzük Değiştirme;
MADDE 35 -Tüzük Genel Kurulun olağan yada olağanüstü toplantılarına katılan asıl üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile değiştirilebilir. Derneğin kendisi feshedilebilmesi için Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin katılması zorunludur. Bu çoğunluk sağlanamazsa 13.madde hükümlerine göre üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Bu 1çağrı üzerine toplanacak üyenin sayısı ne olursa olsun fesih maddesi görüşülebilir. Ancak bu şekilde yapılan toplantı ve görüşmeler sonunda fesih için alınacak kararın da toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin aynı yönde vereceği oy ile alınması zorunludur. Fesih konusunda Genel Kurul’ca alınacak kararlar on beş gün içinde mülkiye amirliğine bildirilir.

(DOKUZUNCU BÖLÜM)
Derneğin Feshi;
MADDE 36 -Derneğin fesih ve infisahı ya da herhangi bir biçimde tüzel kişiliğini yitirmesi durumunda tüm taşınır ve taşınmaz mal varlığı, alacakları, intifa ve istifade ve kullanma hakları Dernek Tüzüğünün 3 üncü ve 4 üncü maddesinde gösterilen amaç ve çalışma koşullarına uygun Dernek veya Kurum ya da Kuruluşa devr olunur. Tasfiye ile görevlendirilen gerçek ve tüzel kişi veya kişiler topluca ya da teker teker Derneğin tüm mal varlığını, alacak ve haklarını derhal devrine karar verilen adı geçen Dernek veya Kuruma ya da kuruluşa devir ve teslim etmek zorundadırlar. Bir tasfiye işlemi yapılması zorunluluğu olsa bile bu işlem adı geçen Dernek, kurum ya da Kuruluş bünyesi içinde ve anılan Dernek, Kurum ya da Kuruluşun Yönetim Kurulu’nun ya da Yönetiminin denetimi ve gözetimi altında yapılır.

(ONUNCU BÖLÜM)
Derneğin Kurucuları;
MADDE 37: AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ’nin kurucu üyeleri şunlardır.
Adı, Soyadı Tabiyeti Mesleği
1. NİYAZİ KOTAY TC Gazeteci
2. MUSTAFA KEMAL ARARAT TC Gazeteci
3. REŞAT YURDAY KÖSTEM TC Yayıncı
4. DEMİR TÜMER TC Gazeteci
5. CENGİZ YARBAĞ TC Gazeteci
6. HASAN SAYDAM TC Gazeteci
7. YALÇIN BATUR TC Gazeteci
8. AHMET NİHAT AKÇAN TC Devlet Tiyatrosu Rejisör
9. KEMAL AKYER TC Dergi Dağıtımı
10. REMZİ HALUK CESSAN TC Yayıncı

Yürürlük Maddesi;
Yürürlük Gerekçesi;
İş bu Tüzük, 29 Aralık 2009 tarihli At Yarışı Yazarları Derneğinin Genel Kurulunda kabul edilmiş ve İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 22 Kasım 2006 tarih ve B.05.4.VLK.4.34.08.00.(07) 31138 sayılı kararıyla 5253 sayılı Dernekler Yasasına uygun görülüp tasdik olunmuştur.

Son Düzenlenme Perşembe, 27 Ocak 2022 11:28
Bu kategorideki diğerleri: « MİSYONUMUZ ÜYELERİMİZ »